ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา ยิ่งในภาวะเร่งด่วน โทรศัพท์มือถือดูจะเป็นช่องทางที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่ใช้ติดต่อ พูดคุย กับลุกๆ แต่เนื่องจากโทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน พัฒนาไปมาก สามารถใช้ได้ทั้งการดูโทรทัศน์ เล่นอินเทอร์เน็ต ดังนั้น น้องๆที่ใช้โทรศัพท์ทำกิจกรรมเหล่านี้มากเกินไป จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ เช่น การจ้องหน้าจอเป็นเวลานาน ส่งผลให้กล้ามเนื้อตาอ่อนล้า หากมีอาการต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะทำให้ปวดศีรษะเรื้อรังได้, ภาวะเส้นเอ็นที่ข้อนิ้วโป้งอักเสบ (digital thumb) จากการกดปุ่มขนาดเล็กของโทรศัพท์มากเกินไป หรือภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณช่องปาก หรือทางเดินหายใจ จากการคุยโทรศัพท์ต่อเนื่องนานๆ เนื่องจากการสะสมของเชื้อแบคทีเรียบริเวณปากกระบอกโทรศัพท์

สำหรับในเด็กเล็ก มีรายงานการเกิดภาวะพัฒนาการล่าช้าในเด็กที่เล่นเกมส์เกิน 2 ชม. ต่อวัน ซึ่งในกลุ่มนี้ มีส่วนหนึ่งที่เล่นเกมส์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อระหว่างกัน เราควรสร้างวินัยที่ดีในการใช้เครื่องมือสื่อสารชนิดนี้ แก่เด็กๆของเรา เพื่อป้องกันผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น
1. บอกความจำเป็นที่แท้จริงในการให้โทรศัพท์มือถือแก่บุตรหลานของท่าน เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการใช้
2. มีข้อตกลงในการใช้งานที่ชัดเจน เช่น นอกเหนือจากการติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่ สามารถคุยกับเพื่อนได้ แต่ไม่ควรนานจนเกินไป เพื่อลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก
3. หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในเวลากลางคืน เพื่อลดภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนล้า
4. ในเด็กโต อาจให้เด็กร่วมรับผิดชอบค่าโทรศัพท์บางส่วน
5. ย้ำให้ระมัดระวังการรับโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคย เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลาน

เหล่านี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆ ที่จะช่วยให้การใช้โทรศัพท์มือถือของลูกๆ มีคุณค่า และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ

Advertisements