การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง เพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ไม่ว่า เป็นเก๋งส่วนบุคคล รถบรรทุก รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่ รถยนต์ ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือ สูญหายของตัวรถยนต์นอกจากนี้ ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอย ู่ในรถยนต์นั้นด้วย โดยบริษัทหรือผู้รับประกันภัยจะออกหนังสือให้แก่ผู้เอาประกันภัย แต่ละรายเรียกว่า “ กรมธรรม์ประกันภัย ” หรือหลักฐานของสัญญาซึ่งระบุว่าบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นตามเงื่อนไขที่ได้ ระบุไว้ขณะเดียวกันผู้เอาประกันภัยแต่ละรายก็จะต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่บริษัทตามอัตราความเสี่ยงของตน

Advertisements